Tájékoztató a kötelezően választható etika vagy hit- és erkölcstan oktatásrólKult, Március 10. 124

Tájékoztató a kötelezően választható etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról

Tájékoztató a kötelezően választható etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden
évfolyamán meg kell szervezni kötelezően választható tantárgyként az etika vagy a hit-és erkölcstan-tanítást.
A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni a tanév során.
Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül. A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az
általános iskolai beiratkozás időpontja. Honlapunkról letölthető a nyilatkozattételhez szükséges dokumentum.

 

A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan
oktatásra jelentkezett tanulók adatait. Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem
ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók.
Az adatok átadását követően, az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről
a szülők nyilatkoztak, és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.

 

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a
hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:
 Evangélikus Egyház
 Hetednapi Adventista Egyház
 Hit Gyülekezete Egyház
 Magyarországi Baptista Egyház
 Katolikus Egyház
 Református Egyház

 

A hit és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatót elektronikus módon, iskolánk honlapján teszik közzé a hit és erkölcstan oktatást megszervezők.
Etika tantárgy oktatásának megszervezése iskolánkban:
Az alsó tagozaton valamennyi tanítónő oktathatja e tárgyat. Felső tagozaton általában képesített pedagógusunk végzi az etika tanítását.
„20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 182/B. § (7) bekezdése szerint: „Ha a szülő a
következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig
írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.”
Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

 

Amennyiben kérdésük merül fel a hit és erkölcstan vagy etika tantárgy oktatásával kapcsolatban, az alábbi elérhetőségen kereshetnek meg bennünket:
titkarsag@gsuite.petofisuli.hu


 

Cikk kategóriák